Welkom bij ChristenUnie Zeewolde

Amendement en verklaring geen bedenkingen zonnepark Groenewoudse weg zijn aangenomen

Stukje braakliggend gebied.pngdonderdag 07 november 2019 Het raadsvoorstel van donderdag 7 november, waarin gevraagd wordt een verklaring van geen bezwaar op Zonnepark Groenewoudseweg, heeft de gemoederen in Zeewolde flink beziggehouden. Dit was te lezen in de krant en kwam terug op de sociale media. Fijn om te merken dat het dorp begaan is met de natuur!

Er kon een petitie worden getekend tegen het raadsvoorstel, omdat 7,5ha bos zou moeten worden gekapt voor het zonnepark. Dit is echter niet het geval. Op het terrein van 10ha staat geen bos, het is begroeid met riet en bramen.

ChristenUnie Zeewolde legt graag uit waarom zij instemt met het voorstel.
In Flevoland wordt gewerkt aan plannen voor duurzame energieopwekking. Een van de plannen is dat de Provincie Flevoland de 1e fase van “zon op land” heeft vrijgegeven. Dat houdt in dat 500ha van de 1000ha zon op land in Flevoland wordt gerealiseerd.

Er wordt gerekend dat er uiteindelijk 1/3 op land en 2/3 op daken wordt gerealiseerd, omdat alleen zonnepanelen op daken niet voldoende is.
In december 2018 is door de raad besloten dat van de eerdergenoemde 500ha, 95ha grondgebondenzon Zeewolde voor haar rekening neemt, met de toezegging dat er een zonneladder moest worden vastgesteld om te bepalen in welke volgorde grond ter beschikking wordt gesteld.

De raad heeft in februari 2019 unaniem de zonneladder vastgesteld. De 1e trede is op niet-landbouwgrond, de 2e trede is, onder voorwaarde, op landbouwgrond.

ChristenUnie Zeewolde is zeer terughoudend met zonnepanelen op landbouwgrond, omdat dit de voedselproductie raakt. In Flevoland beschikken wij over een van de productiefste akkerbouwgronden van de wereld. Elke hectare die verdwijnt dient elders op de wereld in veelvoud gecompenseerd te worden.

De verdeling die is afgesproken is als volgt:
• 70ha op niet landbouwgrond;
• 25ha als test op landbouwgrond.

Om hieraan invulling te geven zijn marktpartijen, waaronder Staatsbosbeheer uitgedaagd om op niet landbouwgrond zonneparken te gaan realiseren. We zijn positief verrast door het grote animo voor het realiseren van zonneparken op niet landbouwgrond. Voor de tender die SBB heeft uitgeschreven waren meer dan 20 inschrijvers geïnteresseerd, terwijl het aanleggen van zonneparken op landbouwgrond voor een ontwikkelaar makkelijker en goedkoper is.

Staatsbosbeheer heeft, om een zonnepark van 7,5 ha aan de Groenewoudseweg te realiseren, een projectafwijkingsprocedure nodig, omdat het niet past in ons huidige bestemmingsplan.

De Structuurvisie uit 2012 spreekt over de ontwikkel-as: natuur, extensieve woonbebouwing, kleinschalige recreatie en bijzondere vestigingen voor dit gebied (het idee voor een zonnepark bestond toen nog niet). Voor deze ontwikkel-as blijkt geen belangstelling en daardoor blijft dit een ‘braakliggend’ terrein met riet en bramen.

ChristenUnie Zeewolde stemt positief in om de volgende overwegingen:
• er is geen belemmering van de groei van ons dorp (omgevingsvergunning is voor max 25 jaar);
• deze aansluiting op het net heeft geen invloed voor het aansluiten van zon op landbouwgrond of andere projecten;
• doel Staatsbosbeheer: beheren, beleven en duurzaam benutten (bijna dezelfde als de ChristenUnie) willen wij graag ondersteunen;
• voor de duidelijkheid de ChristenUnie staat kritisch tegenover zon op landbouwgrond, omdat dit uiteindelijk de wereldvoedselproductie raakt.
• dit plan is voor ons landschappelijk aantrekkelijk en is ‘tijdelijk’, er wordt geen natuur onttrokken, wij denken zelfs dat deze wordt verrijkt;
• natuur is niet 100% bos, hierin hebben open stukken juist een meerwaarde (denk aan roofvogels en andere vegetatie)
• 60% van het perceel wordt benut, 40% niet;
• meer educatie en recreatie;
• bijdrage aan meer biodiversiteit.
• de raad heeft de voorkeur voor grondgebonden zon op niet landbouwgrond en dit past in de visie ‘ruimtelijke inpassing grondgebonden zon’.
• Het is voor ChristenUnie Zeewolde een belangenafweging, duurzame energie opwekken voor een betere toekomst (denk hierbij aan het rentmeesterschap) en om die reden een zonnepark in een groene zone toestaan. lees verder

De ZIJ-kan van de macht

vrouwen in de politiek vierkant.jpgdonderdag 24 oktober 2019 De vrouwelijke raadsleden van Zeewolde organiseren op woensdag 30 oktober vanaf 19.30 uur in De Verbeelding een bijeenkomst naar aanleiding van 100 jaar vrouwenkiesrecht. We kijken terug op die 100 jaar en vragen aandacht voor de huidige positie van vrouwen in de (lokale) politiek. lees verder

Let’s Quiz

Pubquiz.jpgdinsdag 10 september 2019 De projectgroep eenzaamheid van de ChristenUnie nodigt alle dorpsbewoners uit om mee te spelen met een pubquiz op 28 september om 20.00 uur in The Lux! Als projectgroep willen wij graag wat doen ... lees verder

Algemene Beschouwingen, 27 juni 2019

Raadslid Ernst Brondonderdag 27 juni 2019 Inleiding Voorzitter, tijdens de voorbereiding van de Algemene Beschouwingen vroegen wij ons af hoe goed het in ons dorp gaat. Gaat het goed met onze jeugd? Is binnen Zeewolde de kloof tussen rijk... lees verder

Meer nieuwsberichten vindt u in het nieuwsarchief.

Blog

 1. CU Zomer 2017.jpg
  Esther Broenink 1.jpg
  Door Esther Broenink op 14 mei 2019 om 15:31

  ChristenUnie Zeewolde maakt zich druk over eenzaamheid

  ChristenUnie Zeewolde maakt zich druk over eenzaamheid. Als werkgroep denken we na over manieren om die aan te pakken. Deze blog is geschreven door werkgroeplid Esther Broenink (18 jaar, VWO 6). 

  Lees meer over "ChristenUnie Zeewolde maakt zich druk over eenzaamheid"

standpunten