Veelgestelde vragen

De ChristenUnie

 • Wat maakt de ChristenUnie uniek?

  We zijn een partij van christenen voor álle Zeewoldenaren.

  Omdat we geloven dat God ieder mens van waarde vindt, vinden wij dat ook.
  Daarom willen we dat er recht gedaan wordt aan ieder mens. De overheid moet naast mensen staan en niet tegenover hen. En waar nodig maatwerk leveren. Niet de regels centraal maar de mensen. Extra inzet voor mensen die het nodig hebben.
  Mensen zijn gemaakt als sociale wezens en daarom is eenzaamheid zo pijnlijk. De gemeente kan dit niet oplossen, daar is samenwerking met inwoners voor nodig. De ChristenUnie stimuleert daarom het verenigingsleven en andere initiatieven die mensen met elkaar in verbinding brengen. Zodat elke inwoner tot zijn recht komt. Alleen als iedereen mee kan doen hebben we een inclusieve samenleving die tot bloei kan komen.

  De liefde van God voor zijn schepping is de reden dat we goed voor de schepping willen zorgen. We genieten volop van de natuur in Zeewolde! Dat willen we graag blijven doen, en we gunnen het ook de generaties na ons. Dit zie je terug in onze aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid. 

  Onze slogan is SAMEN RECHT DOEN
  SAMEN: de overheid moet samenwerken met inwoners, en niemand hoeft het alleen te doen
  RECHT: iedereen moet gehoord worden en verdient een eerlijke behandeling
  DOEN: alleen woorden zijn niet genoeg, we willen aan de slag!

Met inwoners in gesprek

 • Hoe gaat de ChristenUnie inwoners betrekken bij plannen van de gemeente?

  Dit willen we al aan de voorkant doen, dus in een vroeg stadium en niet als de plannen al in kannen en kruiken zijn.

  Dat willen we zo veel mogelijk wijkgericht aanpakken. Waar mogelijk willen we aanhaken bij verbindingen die daar al zijn, en dan vooral aan de hand van concrete thema’s zoals de warmtetransitie, vergroening van de wijk of bij renovaties.

  Verder willen we goed naar inwoners luisteren bij grote ontwikkelingen.

  Hiermee willen we invulling geven aan onze visie dat de overheid dienstbaar moet zijn aan de inwoners en niet andersom.
  Dit betekent trouwens niet: u vraagt en wij draaien, want de gemeenteraad is er om een afweging van alle belangen te maken.

Wonen

 • Wat is jullie visie voor de groei van het dorp?

  Zeewolde moet het dorpse karakter houden! Groei is geen doel op zich. Zeewolde zal zich bijvoorbeeld nooit ontwikkelen tot winkelhart van Nederland. Dit betekent dat we accepteren dat we voor bepaalde voorzieningen ons dorp uit moeten.

  Ons uitgangspunt is al vele verkiezingen dat onze jongeren en onze ouderen in Zeewolde moeten kunnen blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat we specifiek voor deze groepen inwoners blijven bouwen. Zeewolde zal een inhaalslag moeten maken t.b.v. voldoende woningen voor onze ouderen en jongeren (2-kamer appartementen) en hiervoor tijdelijk de 1/3 regeling moeten loslaten om de balans weer te herstellen.

  Zeewolde heeft nu bijna 9.000 woningen en de komende raadsperiode worden tussen de 600-1.000 woningen bijgebouwd. Dit staat los van de geplande tweede woonkern Oosterwold.

 • Waar wil de ChristenUnie bouwen?

  Niet in het bos!

  Wij kiezen ervoor dat, buiten enkele inbreidingslocaties, ten noorden van de Polderwijk verdere woningbouw mag plaatsvinden. Hier is voldoende ruimte om voor de komende jaren organische groei mogelijk te maken zonder dat dit ten koste gaat van natuur. De komende jaren zal de Polderwijk afgebouwd worden, daarna Fortenveld/Vestingveld. Voor een toekomstige bouwlocatie op langer termijn is de ChristenUnie voorstander van locatie A (1.200-2.200 woningen) en locatie A+ (800-1.200 woningen), zie roze gedeelte op de afbeelding.

  Mogelijke toekomstige woningbouwlocaties

 • Voor wie wil de ChristenUnie woningen bouwen?

  De woningmarkt zit vast, er moet voor meerdere groepen gebouwd worden om iedereen een plek te geven en de doorstroming op gang te brengen. Bouwen we voor ouderen, dan komen hun huidige woningen beschikbaar voor gezinnen. Daarnaast is voor jongeren een specifiek nieuw aanbod nodig.

  Onze jongeren en starters op de woningmarkt hebben grote behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen. Wij vinden het de hoogste tijd om voor deze groep een inhaalslag te maken. Dat willen we realiseren door extra te bouwen en ook te kijken naar innovatieve woonvormen. Bij de goedkopere woningen willen wij een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding instellen, zodat speculanten buiten de deur worden gehouden.

  Ook bouwen voor ouderen zodat zij langer in Zeewolde kunnen blijven wonen in een passende situatie.

  De ChristenUnie wil minimaal 1/3 van de nieuwbouwwoningen kunnen toewijzen aan eigen inwoners.

Jongeren

 • Wat doet de ChristenUnie voor jongeren?

  • Eerst luisteren naar wat jongeren zelf willen, dus in gesprek! Met jongeren zelf, en daarnaast met organisaties die met jongeren werken, zoals scholen, jongerenwerkers, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties. We stimuleren de samenwerking tussen deze organisaties waar nodig.
  • We bouwen voldoende betaalbare woningen voor jongeren, waarbij we zoeken naar alternatieve woonvormen
  • Aandacht voor voldoende stageplekken voor jongeren in Zeewolde
  • Hoopvol perspectief voor jongerenSamen met jongeren hebben we een actieplan Hoopvol perspectief voor jongeren opgesteld om de mentale weerbaarheid van jongeren te versterken:
   • Doorbreek het taboe op mentale problemen
   • Zorg dat elke jongeren toegang heeft tot laagdrempelige hulp
   • Biedt elke leerling of student de mogelijkheid om met een mentor in gesprek te gaan
   • Help jongeren om een sociaal netwerk op te bouwen
   • Maak gezonde keuzes makkelijker en normaler
   • Laat schulden de toekomst van jongeren niet belemmeren
   • Zorg voor passende huisvesting voor jongeren
   • Gun jongeren meer rust en ruimte en stap af van het maakbaarheidsideaal
   • Betrek jongeren actief bij het maken van nieuw beleid rond mentale gezondheid

Energie en duurzaamheid

 • Wat zijn jullie idee├źn over de energietransitie?

  De overgang naar duurzame energie moet iedereen mee kunnen maken: energiearmoede willen we voorkomen!

  Als eerste moet er ingezet worden op isoleren. Wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.

  De overheid moet zowel ondernemers als inwoners ondersteunen bij het afscheid nemen van het gas. Ook op dit punt willen we in gesprek met inwoners om uit te zoeken wat zij als beste mogelijkheid zien om stapsgewijs van het gas af te komen. 

  Het potten- en pannenfonds is een leuke stimulans om van het gas af te gaan. Dit is bedoeld voor mensen met een smalle beurs die zo ondersteuning krijgen bij het aanschaffen van een nieuwe pannenset.

 • Hoe willen jullie de biodiversiteit verbeteren?

  We willen de natuurrijkdom versterken door

  • vergroening van de gebouwde omgeving met gebruikmaking van inheemse soorten
  • ecologisch beheer van de wegbermen
  • natuurvriendelijke maatregelen bij plagen
  • gemeentegrond alleen te verpachten onder strikte duurzaamheidsvoorwaarden gericht op verbeteren van de biodiversiteit
 • Wat doen jullie aan klimaatadaptatie?

  Door versteende gebieden en toename van extreme buien ontstaat steeds vaker overlast en schade. Daarom moet de gemeente een strategie ontwikkelen.

  • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging in hun eigen tuin, de gemeente stimuleert "steen eruit, plant erin"!
  • Bij groot onderhoud van de wijken wordt klimaatadaptatie integraal meegenomen.
  • Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en het gebruik van regenwater.
  • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld.

  Hiermee werken we in Zeewolde aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit.

Datacenter

 • Wat vindt de ChristenUnie van de komst van het datacenter?

  Wat ons betreft komt dat er niet. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft een wijziging van het bestemmingsplan dat de komst van het datacenter mogelijk maakt goedgekeurd. De ChristenUnie heeft hier tegen gestemd. We zijn kritisch omdat

  • ruimte schaars is. We hebben ruimte nodig voor voedselproductie en woningen, en willen zuinig zijn op ons bos en water. De komst van zo'n megabedrijf dat verder weinig voordelen oplevert voor Zeewolde is dan geen logische keus.
  • zo'n datacenter energie slurpt. We willen als Nederland af van het gebruik van fossiele brandstoffen en overgaan op groene stroom. Dat is al moeilijk genoeg zonder dit datacenter dat net zoveel energie verbruikt als de hele stad Amsterdam.
  • inwoners en bedrijven te laat en te weinig betrokken zijn in het proces. 

  Daarom blijven wij strijden tegen de komst van een datacenter naar Zeewolde!