wonen en ruimte

Waar staat de ChristenUnie voor?

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Ook blijft Zeewolde een dorp waar toekomstige generaties Zeewoldernaren een plek kunnen krijgen. Daarom is een bescheiden groei van het dorp noodzakelijk zonder dat het dorpse karakter verloren gaat.

Een ander belangrijk punt waar de ChristenUnie zich zorgen over maakt is de uitbreiding van vliegveld Lelystad met de bijbehorende vliegroutes. Deze zullen zorgen voor een grote mate van geluidshinder voor Zeewolde. Daarnaast krijgt Zeewolde te maken met verhoogde concentraties ultrafijnstof dat nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de inwoners van Zeewolde. De enige manier om de schade nog enigszins te beperken is uitstel van de opening van het vliegveld en wachten op de nieuwe indeling van het luchtruim. De gemeente moet daarbij de belangen van onze inwoners verdedigen

Wonen

Het woonbeleid van de gemeente Zeewolde moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. Uitstel opening vliegveld Lelystad tot herindeling luchtruim. Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm. Zeewolde bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen. Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken.

Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen. Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen. (nul-op-de-meter) Stimuleren van bouw Tiny Houses door ontwikkelaars en Woonpalet. Zeewolde biedt starters de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening en het starterscontract. Dit zijn goede instrumenten om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt. De duurzaamheidslening is in Zeewolde beschikbaar.

Woonpalet

De ChristenUnie wil dat de gemeente Zeewolde Woonpalet de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te kunnen bouwen, maar vraagt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie. In deze woonvisie moet aandacht zijn voor ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De komende raadsperiode moet er een plan zijn hoe de bestaande woningvoorraad volledig verduurzaamd wordt.

Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Woningcorporaties spelen ook een rol op de koopmarkt. De ChristenUnie zet in op toename van ‘sociale koop’. Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet alleen voor maar vooral mét de bewoners in Zeewolde. De afbouw van de Polderwijk heeft prioriteit tenzij het specifieke doelgroepen betreft. In de woonvisie komen duidelijke afspraken met de corporaties te staan over de volledige verduurzaming van de woningvoorraad. De huidige verdeling tussen goedkoop-middel-duur blijft gehandhaafd.

Ruimte

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. Naar verwachting wordt de nieuwe omgevingswet na 2021 in werking met als doel het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering het is van belang dat de gemeentelijke organisatie zich hierop tijdig voorbereid.

De energietransitie gaat een grote impact gaat hebben op onze ruimtelijke inrichting. In het duurzame tijdperk gaan we allemaal wat merken van energieopwekking. De ChristenUnie wil kortom meer ruimte voor ruimte op de politieke agenda. Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van het buitengebied en de kern. Daarom is het belangrijk dat ruimtelijke beslissingen worden genomen, met veel aandacht voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties.

Optimaal voorbereiden op nieuwe Omgevingswet. De gemeente anticipeert op de invoering van de nieuwe Omgevingswet door het bestuurlijk ambitieniveau te bepalen en te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden. De gemeente wijst deelgebieden aan waar ervaring opgedaan wordt met het werken onder de nieuwe Omgevingswet. Bij de voorbereidingen op de Omgevingswet werkt de gemeente nauw samen met de provincie en de waterschappen. Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden.

Natuur

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. De natuur en de recreatie zijn belangrijke pijlers van Zeewolde, wij willen een optimale natuurbeleving ervaren zonder hekken, wij zijn te gast in onze bossen en hebben respect voor de natuurwaarden.

De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden. Biodiversiteit stimuleren door de juiste keuzes van beplanting en aanleggen van bijenlinten door de gemeente. Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Staatsbosbeheer, Flevolandschap en land- en tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd.