Algemene beschouwingen 2021

Raadslid Ernst Bronvrijdag 25 juni 2021

Corona

Voorzitter vandaag de laatste Algemene Beschouwingen voor de verkiezingen, en dat in een bijzondere tijd. Wie had een aantal jaren geleden kunnen bedenken dat we met mondkapjes op zouden lopen, elkaar geen hand meer kunnen geven, niet bij ouders op bezoek gaan en zelfs een avondklok zouden krijgen. Ook kregen veel mensen te maken met verlies van baan of inkomen.

We zien nu dat de besmettingen aan het afnemen zijn en we steeds meer terug kunnen naar het ‘oude’ leven.

Voorzitter, maar ik denk dat deze crisis ons wel aan het denken heeft gezet. Willen we wel terug naar het ‘oude’ leven. Een 24/7 economie waar velen burn-out van raakten, naar de groeiende ongelijkheid, naar de onderwaardering van mensen in essentiële beroepenen, naar onze levensstijl die de aarde doet opwarmen.

Wat dat betreft is het al winst dat we merken dat veel mensen zich deze vraag stellen. We hebben ervaren hoe waardevol het menselijk contact is. We moesten vanwege de Corona afstand houden en daardoor beseften we nog meer hoe waardevol dichtbijheid is. Zo heb ik een nichtje van vier die het vanzelfsprekend vindt als ze bij opa en oma komt om te zwaaien in plaats van hen een knuffel te geven.

We hebben ook geleerd dat het werken anders kan. Veel mensen zijn noodgedwongen thuis gaan werken. De vraag is of we straks weer allemaal elke dag in de file moeten gaan staan of dat thuiswerken blijvend geïntegreerd kan worden in ons arbeidspatroon. Een ander gevolg van de maatregelen tijdens de coronacrisis is dat de luchtvervuiling met 20 tot 60 procent is afgenomen. En niet alleen de lucht is schoner geworden,het werd ook stiller. Wat dat betreft weet ik zeker dat er een groep bewoners is die het in ieder geval jammer vindt dat de coronamaatregelen wegvallen. Dit zijn de omwonenden van Schiphol. Uit onderzoek bleek dat er door de crisis 98 procent minder geluidshinder door Schiphol was. Deze mensen wisten niet wat hen overkwam. Helaas zijn er nog steeds partijen, ook in Flevoland, die deze geluidshinder en luchtvervuiling zo snel mogelijk hierheen willen halen en daarmee door willen gaan op de oude voet. U kunt er op blijven rekenen dat wij ons op alle mogelijke manieren zullen blijven verzetten tegen de opening van vliegveld Lelystad. Onze fractie in Den Haag hebben we al kunnen overtuigen nu de rest nog 😊.

Inclusie

Wat de crisis ons ook heeft laten zien is hoe creatief en oplossingsgericht onze inwoners zijn. Heel veel inwoners hebben zich ondanks de beperkingen ingezet voor de gemeenschap. We kennen allemaal wel de voorbeelden van de spontane acties zoals op afstand zingen voor ouderen etc.

Ook zijn we trots op het verenigingsleven in ons dorp. De ChristenUnie wenst de gemeenschap, verenigingen, kerken etc. nog meer in te zetten voor de gemeenschap. We vinden het belangrijk en kansrijk om nog meer aan te sluiten bij de krachten die er al zijn. Want voorzitter, de oplossing voor problematiek begint niet altijd op het gemeentehuis. Uit gesprekken met verschillende organisaties in onze dorpsgemeenschap blijkt ook hoeveel men al samenwerkt. De mensen van de atletiekbaan die tijdens de Coronabeperkingen het complex openstellen voor andere verenigingen. De bibliotheek die taallessen faciliteert, ouderen helpt met digitale ondersteuning. Vrijwilligers die mensen met schulden bijstaan. 

Voorzitter zo zien we maar weer hoe belangrijk een gemeenschap is. Wat daarbij van wezenlijk belang is dat iedereen gezien wordt en mee doet en kan doen. We willen daarbij expliciet aandacht vragen voor mensen met een beperking. Niet voor niets heeft de VNG een routekaart opgesteld om te komen tot een inclusievere samenleving. Op de door onze fractie ingediende artikel 36 vragen heeft het college aangegeven ook te werken aan een inclusieagenda. Deze agenda moet houvast bieden voor een integrale aanpak op het gebied van onderwijs en ontwikkeling, thuis, werk en inkomen, vervoer, welzijn en gezondheid en ondersteuning. Ook is aangegeven dat op korte termijn een trainee hiermee aan de slag gaat en wat ons betreft hoe eerder hoe beter. Om vooruitlopend op het tot stand komen van de inclusieagenda alvast stappen te zetten willen wij graag samen met de PvdA/GL en D66 een motie indienen die ik graag wil voorlezen.

MOTIE INCLUSIE

De gemeenteraad van Zeewolde, op 24 juni 2021 in vergadering bijeen,

Constaterende

  • Dat met de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) meer aandacht gekomen is voor een toegankelijkere samenleving voor iedereen
  • Dat het VN verdrag Handicap (2015) meer aandacht vraagt voor aanpassingen voor mensen
  • Dat de VN oproept een plan op te stellen dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving
  • Dat de VNG hiertoe een plan en routekaart heeft opgesteld
  • Dat de Burgertafel opkomt voor de belangen van de inwoners die te maken met de Jeugdwet, WMO en de participatiewet en alles wat daar aan raakt.
  • Dat het college al heeft aangegeven te gaan werken aan de Inclusieagenda bij het beantwoorden van onze artikel 36 vragen over dit onderwerp in januari 2021. Hiervoor op korte termijn een trainee aan de slag gaat.  Voor het maken van de agenda ook gebruik gemaakt wordt van het aanbod dat de VNG biedt via het project ‘iedereen doet mee’.

Overwegende

  • Dat de Inclusieagenda houvast biedt voor een integrale aanpak op het gebied van onderwijs en ontwikkeling, thuis, werk en inkomen, vervoer, welzijn en gezondheid en ondersteuning,
  • De ChristenUnie het van belang vindt dat mensen met een beperking betrokken worden bij de start, ontwikkeling en uitvoering van een proces tot een inclusieve(re) samenleving te komen.
  • Dat in het kader van organisatieontwikkeling en integraal werken meerdere medewerkers en opgaveregisseurs betrokken zijn bij grote beleidsontwikkelingen en opgaven. 

Verzoekt het college:

Alvast vooruitlopend op het tot stand brengen van de Inclusieagenda bij de beoordeling van en besluitvorming over grotere beleidsontwikkelingen en opgaven te zorgen dat ‘inclusie’ nadrukkelijk in het beleid en opgaven (bij alle beleidsterreinen van de gemeente) meegenomen wordt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Financiën 

Een ander zorgpunt betreft de gemeentefinanciën. Als je dit helemaal plat slaat kun je eigenlijk constateren dat we het financieel best wel op orde hebben in Zeewolde maar dat de uitgaven op het sociaal domein min of meer roet in het eten gooit en ons dwingt om de lasten voor de inwoners te verhogen. We kunnen ook constateren dat de plannen om de uitgaven in het sociale domein in evenwicht te brengen niet het gewenste effect hebben. We kunnen ook lezen dat er met de herijkte Transformatieplan 2020 blijvend wordt ingezet op een doelmatige en efficiënte dienstverlening. Ook is er een impactanalyse gestart en een kwalitatief onderzoek. De resultaten zullen worden geanalyseerd en nog aan deze Raad voorgelegd. Voorzitter, en ik bedoel dat niet als verwijt naar het college, onze fractie is gezien de resultaten in het verleden er niet van overtuigd dat we de in- en uitkomsten in evenwicht gaan krijgen. Ik begrijp uit de leeswijzer bij de circulaire dat dit ook tot Den Haag is doorgedrongen. Wij zijn benieuwd hoe het college hier tegenaan kijkt. Onze fractie is in ieder geval van mening dat het steeds maar weer vullen van een bestemmingsreserve geen structurele oplossing is en wat ons betreft ook stopt.

Datacenter/Modern bestuur

Voorzitter een dossier wat onze fractie enorm bezighoudt is de mogelijke komst van een hyperdatacenter naar Zeewolde. En voorzitter het houdt niet alleen onze fractie bezig. Inmiddels hebben ruim 1600 mensen een petitie tegen de komst van het datacenter ondertekend. Wij horen dat het enorm leeft in ons dorp. Wat veel mensen stoort is dat ze het gevoel hebben dat hun mening er niet toe doet en het in de achterkamertjes al besloten is. Juist in een tijd van maatschappelijke onrust en het steeds minder vertrouwen hebben in de politiek een ongewenste ontwikkeling. Wat ons betreft ook geen voorbeeld van modern bestuur zoals wij dat voorstaan. In oktober zal er door deze raad gesproken worden over het datacenter maar dan in principe alleen over de ruimtelijke aspecten. Wat ons betreft is dit te beperkt en willen wij een raadsdiscussie over alle aspecten van de mogelijke komst van het datacenter. Wij hebben in het laatste Presidium een voorstel ingediend om een extra raadsvergadering om in brede zin over de komst van het datacenter te discussiëren. Naar onze mening was hier om allerlei redenen weinig enthousiasme voor maar als dit een onjuiste conclusie is dan hoor ik dat graag. In ieder geval willen wij hierbij aankondigen dat we bij de bespreking van het bestemmingsplan niet alleen de ruimtelijke, maar al onze afwegingen zullen benoemen en willen bediscussiëren.

Voorzitter en in de lijn van bovenstaande zouden wij graag aan het einde van het jaar op een avond van gedachten wisselen met raad en college over hoe om te gaan met majeure ontwikkelingen en de rol en de invloed van de Raad met daarbij hoe we de inwoners betrekken. Ik zou graag horen hoe de andere fracties hierover denken.

Wonen

Zeewolde is een mooi dorp om te wonen. Daar zijn de meeste inwoners het wel over eens. In Nederland zien we een tekort aan woningen maar dat betekent volgens ons niet dat Zeewolde geen dorp mag blijven. Wij houden vast aan het uitgangspunt van organische groei waarbij ouderen en jongeren in Zeewolde moeten kunnen blijven wonen. Voorzitter en wat betreft geschikte woningen voor jongeren mag er wel een schepje bovenop. Daartoe is op 25 juni 2020 ook een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om te onderzoeken hoe de komende 2 jaar ongeveer 30 goedkope woningen extra gebouwd kunnen worden en ons voor 1 januari 2021 te informeren. Graag horen wij wat de stand van zaken is.

Als we kijken naar de prognoses dan zal de bevolking in Zeewolde de komende 30 jaar (tot 2050) met 20% groeien naar zevenentwintig en een half duizend inwoners. Voor alle duidelijkheid, dit slaat los van de ontwikkelingen in het Oosterwold. Dit betekent een toename van 4.576 inwoners. Met een gemiddelde huishoudensgrootte van 2.14 betekent dit de komende 30 jaar een behoefte aan 2138 woningen. Dit betekent een bouwbehoefte van 71 woningen per jaar waar we nu al ruim boven zitten. Zoals we weten loopt er nu een onderzoek naar zoeklocaties voor woningbouw in Zeewolde. Onze fractie heeft al onze voorkeur uitgesproken voor bouwen op landbouwgrond ter noorden van Zeewolde. Hierbij hoeft er geen bos te worden gekapt en kunnen we voorzien in onze behoefte. Voorzitter juist in een tijd waarin het Nederlandse bos krimpt (in verhouding in Nederland meer dan in het Amazonegebied) vinden wij bouwen in de bossen onnodig en dus ongewenst.

Wat onze fractie wel teleurstellend vindt is dat we in Zeewolde nog steeds geen anti- speculatiebeding hebben, iets waartoe in een motie op 25 juni 2020 is opgeroepen (in ieder geval dit te onderzoeken). Wij zien dat er nog steeds woningen worden gekocht als beleggingsobject of om mee te speculeren. Graag horen wij van het college wat de stand van zaken is op dit punt.

Voorzitter, ik wil gaan afsluiten. We hebben geleerd van de coronacrisis dat we ook in onze Westerse veilige samenleving niet altijd kunnen zien of zelfs bepalen wat de toekomst brengen zal.

Niet alles hebben we in de hand. Niet alles is maakbaar.

Desondanks hebben we de opdracht om ook in onze rol als raadsleden, het goede voor de gemeenschap te blijven zoeken en doen.

Voor ons als ChristenUnie vinden we inspiratie hiervoor in de woorden van Jezus. 

In het evangelie van Marcus vertelt Jezus een verhaal over een boer die zaait.

Maar, niet al het zaad komt op. Niet alles lukt.
En toch, geeft de zaaier niet op. Want, er is ook zaad dat wel vrucht geeft, en dat levert soms zelfs het honderdvoudige op.

Voor ons betekent het zaaien, dit dat we ons als fractie blijven inzetten voor ons mooie dorp. 

Niet alles lukt, maar we blijven de groei en kiemkracht verwachten van onze God.

Ook voor ons dorp Zeewolde.

Ernst Bron
Fractievoorzitter

 

 

 

 

« Terug