Algemene Beschouwingen, 27 juni 2019

Raadslid Ernst Brondonderdag 27 juni 2019

Inleiding

Voorzitter, tijdens de voorbereiding van de Algemene Beschouwingen vroegen wij ons af hoe goed het in ons dorp gaat. Gaat het goed met onze jeugd? Is binnen Zeewolde de kloof tussen rijk en arm niet groter geworden? Trouwens uit onderzoek van het SCP blijkt dat Nederlanders dit als grootste maatschappelijke tegenstelling zien. Zijn we echt betrokken op elkaar of ziet het dorp er alleen aan de buitenkant mooi uit.
Als je de vraag ‘of het goed gaat met Zeewolde’ stelt aan google is het eerste resultaat een bericht van De Stentor met de boodschap dat Forum voor democratie in één klap de grootste partij in Zeewolde is geworden. Hoe kunnen we dit voor Zeewolde verklaren? Misschien wel omdat het  SCP heeft geconstateerd dat mensen zich de meeste zorgen maken over de manier van samenleven, over immigratie en integratie en over inkomen en economie.
Als die zorgen er zijn dan kunnen we ze ook niet zomaar wegnemen. Wel willen we benadrukken dat er veel positief in Zeewolde is. In vergelijking met de rest van Nederland hebben we veel mantelzorgers, leven minder kinderen in armoede en hebben we ook belangrijke stappen gezet in het kader van duurzaamheid. Ook hebben we als raad miljoenen euro’s gereserveerd om de tekorten in de WMO op te vangen.
Toch beseffen wij dat niet alle bewoners dit zo ervaren. Daarom vinden wij het belangrijk om de komende tijd te investeren in zaken die betrekking hebben op onze manier van samenleven.

Zorgen voor elkaar
Het is van groot belang dat iedereen meetelt in ons dorp ongeacht je afkomst, leeftijd, opleiding, kleur of je beroep. De ChristenUnie wil staan voor een samenleving waarin iedereen gezien wordt en actief meedoet. Een vitale en inclusieve samenleving betekent ook dat iedereen mee kán doen. Of het nu om de arbeidsmarkt gaat, om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of geestelijke problematiek. Ook maakt het niet uit of je jong of ouder bent. Sportief bent aangelegd of niet. Maar hoe voorkomen wij dat iemand tussen wal en schip valt? We hebben hier binnen de coalitie ook een belangrijk punt van gemaakt. We hebben afgesproken dat we ontwikkelen en bouwen aan algemene voorzieningen die invulling geven aan een zinvolle dagbesteding. Het gaat daarbij om het doorbreken van isolement en om sociale activering. Mensen die een aantal problemen tegelijkertijd ervaren, zijn vaak niet meer in staat hun leven te overzien. Hierdoor kunnen zij verder in moeilijkheden geraken.

We worden als inwoners allemaal uitgenodigd om vanuit onze waarden verantwoordelijkheid te nemen in het zorgen voor elkaar. Om hulp te bieden waar we kunnen, of als dat onze kracht te boven gaat signalen door te geven en andere hulp te mobiliseren. Wat ons betreft is de rol van de lokale overheid om deze informele zorg aan te moedigen en te faciliteren, en waar nodig een vangnet te bieden. We willen ruim baan geven aan vrijwilligersorganisaties en diverse maatjesprojecten, én nadrukkelijker kijken naar spontane projecten uit de samenleving. Laten we die van harte omarmen! Dat betekent ook dat we een stuk controle loslaten.
Omdat het nu vaak niet mogelijk is om dergelijke noodzakelijke initiatieven te ondersteunen willen ik samen met het CDA een motie indienen die ik nu graag wil voorlezen.

Motie ondersteuning lokaal initiatief
De gemeenteraad van Zeewolde, op 27 Juni 2019 in vergadering bijeen,

Constaterende:
- dat 20% van de Nederlanders in meer of minder mate last heeft van psychische klachten;
- dat 1/3 deel van de mensen in de bijstand psychische problemen heeft (onderzoek van het Centraal bureau voor de Statistiek en de Amerikaanse universiteit Harvard, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2017);
- dat deze groep wel wil werken maar door de problemen niet kan werken;

Overwegende:
- dat er organisaties van vrijwilligers in Zeewolde zijn die zich in willen zetten voor deze mensen en daarmee werkzaam zijn in het voorveld van de WMO en Participatiewet;
- dat dit mensen kan helpen uit een sociaal isolement te geraken en hierdoor kan helpen om deze mensen weer volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving;
- dat het volwaardig deelnemen aan de samenleving uiteindelijk ook tot een kostenbesparing leidt voor de gemeente (werk, gezondheid);
- dat we initiatieven uit de dorpsgemeenschap nodig hebben die bijdragen aan het welzijn van onze inwoners;
- dat de huidige subsidieverordening geen ruimte laat deze initiatieven financieel te ondersteunen.
Verzoekt het college:
1. in de begroting 2020 en verder een budget op te nemen voor innovatieve projecten en activiteiten in het kader van de WMO en Participatiebudget om Zeewoldenaren met psychische klachten op weg te helpen en volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving.
2. vóór 1 januari 2020 een kader vast te stellen op welke voorwaarden een beroep kan worden gedaan op het beschikbare budget. Hierbij uitgangspunt dient te zijn dat het gaat om lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan het bevorderen van participatie.
3. Hiervoor uit te gaan van een bedrag van 10.000 euro te dekken uit de Bestemmingsreserve transformatie Sociaal Domein.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie ChristenUnie   Fractie CDA

Bij het zorgen voor elkaar hoort ook het zorgen voor eenzame ouderen in onze gemeenschap. Daarbij willen we juist ook de waarde van ouderen benadrukken. We hebben afgesproken dat we voor de inwoners van Zeewolde op dit punt het verschil willen maken door bestaande initiatieven en activiteiten te versterken. Ook hebben we ons als doel gesteld dat alle ouderen boven de 75 jaar in beeld zijn. Ik wil de wethouder oproepen om ons voor de kerst mee te nemen en te informeren over de ontwikkelingen en initiatieven die er worden genomen en al zijn genomen. Het is goed als zichtbaar wordt wat er allemaal op dit punt gebeurt.

Zorg over het sociaal domein
Over de tekorten in het sociaal domein is veel van doen. Veel gemeenten, en ook Zeewolde, kampen met fikse tekorten met name op het gebied van de jeugdzorg. Wat ons daarbij nog meer zorgen baart is het bericht op Omroep Flevoland van 30 april jl. dat van alle jongeren tot 23 jaar in Flevoland,  jongeren in Zeewolde naar verhouding meer jeugdhulp krijgen. Opvallend is dat op Urk maar 6% van de jongeren hulp krijgt en in Zeewolde 14% terwijl het landelijk gemiddelde rond de 10% ligt. Het zou goed zijn om te onderzoeken waar die verschillen door worden veroorzaakt. Want ook als wij kijken op het dashboard van de site Waarstaatjegemeente vinden wij geen goede verklaring voor de forse verschillen. Zo zijn er bijvoorbeeld in Zeewolde minder Eenouder huishoudens en minder kinderen in een uitkeringsgezin. Daartegenover kent Zeewolde een iets hoger schoolverzuim (dit alles in vergelijking met Flevoland). De fractie van de ChristenUnie zou graag zien dat het college onderzoekt waar die verschillen door worden veroorzaakt. 

Zorg voor wonen
Om onze samenleving vitaal te houden wil de ChristenUnie creatief zijn. Er zijn nieuwe denkvormen nodig. Wij zullen, zowel vanwege de burn-out golf bij jongeren als vanwege de onderwaardering van ouderen, het bestaande systeem moeten doorbreken. De transitie inleiden naar een meer ontspannen samenleving. Minder focus op uitsluitend 'succes' naar meer 'verbinding'. Sociale waarde toevoegen in plaats van alles omrekenen in harde valuta. Wat ons betreft komt er in de Woonvisie ruimte voor nieuwe ideeën van onze woonwijken en woonvormen. Meer coöperatieve woonvormen met gemeenschapsruimtes waar plaats is voor ontmoeten en verbinden. Wij denken aan cursusruimtes, samen eten, een gezamenlijke tuin maar ook woonmogelijkheden voor jongeren die in ruil voor betaalbaar wonen klussen doen voor de ouderen. Mogelijkheden van kinderopvang, waarbij de ouderen omgekeerd kunnen helpen in de altijd onder bemenste crèches, een logeerkamer voor familieleden of vrienden die even een tijdelijke woonruimte nodig hebben. Kortom, wonen, zorg, welzijn en buurtleven kunnen veel sterker geïntegreerd worden dan nu het geval is en dat betekent dat ons als raad gevraagd wordt om anders te gaan denken. De kern van de oplossing ligt in het stimuleren en waarderen van zorgzame gemeenschappen. Wij vragen het college daarom om hier maximaal aandacht voor te hebben bij de totstandkoming van de woonvisie en hier tenminste aandacht aan te besteden.

Zorg voor financiën
Ondanks de gunstige uitkomsten van de meicirculaire staat Zeewolde nog steeds voor een financiële uitdaging. Wij hebben aangegeven dat wij niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. We gaan ook voor een breed gedragen pakket van maatregelen. We willen hier dan ook een voorstel doen tot het instellen van een soort van klankbordgroep met vertegenwoordiging vanuit de hele raad. Het idee daarbij is om dan samen met de wethouder en ambtelijke ondersteuning te komen tot een zorgvuldig breed gedragen pakket aan maatregelen. Wij zijn benieuwd hoe de andere fracties hier tegenaan kijken. Maar hoe wij er nu zelf tegenaan kijken? In de voorjaarsnota zijn een aantal richtingen aangegeven. Wij denken dat dit inderdaad reële mogelijkheden zijn die in combinatie een dekkend resultaat kunnen opleveren. Het doorbelasten van het wegvallen van de precariotoeslag op de energierekening is een hele logische maatregel.  Ook heeft onze fractie de Rapportage Begrotingswijzer uit 2015 erbij gepakt. Hierin stonden bezuinigingsopties genoemd waarvan er een aantal destijds niet zijn benut bijvoorbeeld: Halveren van de kosten voor werving (aquisitie) van nieuwe bedrijven levert 75.000 euro op. In het coalitieakkoord staat dat met de komst van de Omgevingswet de welstandscommissie in de huidige vorm kan stoppen. Volgens de Begrotingswijzer levert het afschaffen van de welstandscommissie 20.000 euro op. Wij vragen ons af of we wel moeten wachten tot de invoering van de Omgevinsgwet? Ook blijkt uit de Begrotingswijzer dat door het aantal verkeersborden en – maatregelen te halveren er 25.000 euro kan worden bespaard. Wat ons betreft allemaal Quick Wins. We vragen de portefeuillehouder deze opties mee te nemen.

Zorg voor de natuur
Zoals u weet heeft de natuur en het klimaat een belangrijke plaats binnen onze partij.  We willen als goede rentmeesters omgaan met de ons gegeven wereld. We willen daar op een verantwoorde wijze mee omgaan, voor nu maar ook de toekomst. We hebben onszelf het ambitieuze doelen gesteld om in 2030 200% energieneutraal te zijn. Het is de vraag of het ons zal lukken, maar we willen een stapje harder lopen dan we tot nu toe hebben gedaan. Technisch is er veel mogelijk, maar hoe zorgen we dat we deze transitie ook realiseren en vooral betaalbaar houden voor iedereen. En laten wij een zgn. ‘klimaatgekte’ voorkomen, niet innoveren om het innoveren maar t.z.t. de juiste keuzes maken rondom bijvoorbeeld de ‘warmteplannen’. Op termijn van het aardgas af is noodzakelijk maar niet zolang er geen helderheid is over de financiering.  En ook geldt hierbij wat ons betreft, onderschat onze vitale en mondige samenleving niet. Laat hen actief meedoen, meepraten en voorkom dat wij in de ‘Gij zult’ houding schieten. Wat ons betreft denken wij omgekeerd en gaan, binnen kaders en met heldere doelstellingen samen de invulling vormgeven, samen met onze inwoners.

Voorzitter ik wil mijn betoog afronden met onze overtuiging dat als iedereen meetelt, we oog hebben voor onze jongeren én onze ouderen, als we onze kerkpleinen en sportkantines koesteren en als we goed voor de schepping zorgen, dan gaat het ook goed met Zeewolde. Of misschien zoals Loesje het verwoord: ‘Zorgen moet je doen, niet maken”.

Ik wens u allen Gods zegen toe.
Fractie ChristenUnie Zeewolde.

« Terug