economie

Waar staat de ChristenUnie voor?

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. De ChristenUnie in Zeewolde wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid. Zeewolde zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid. Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. Het lokale en regionale MKB moet eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen. De ChristenUnie wil dat de gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert door alle ondernemers binnen 30 dagen te betalen. De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren. De gemeente faciliteert indien mogelijk initiatieven om breedband in het buitengebied aan te leggen.

ZZP-ers

Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen. Het voeren van een bedrijf aan huis moet voor een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk worden gemaakt. Gemeenten kunnen randvoorwaarden, zoals een goede infrastructuur, bevorderen.

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van Zeewolde daarom wordt er samen met recreatie- en toeristische ondernemers een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in en rond Zeewolde wordt gestimuleerd, hierin zien wij ook een belangrijke plek voor de Scouting, Staatsbosbeheer en de Coöperatie Gastvrije Randmeren.

Het Tulpeiland en de nieuwe toegangssluis naar de Blauwe Diamant zijn een markant onderdeel van de kustzone van Zeewolde en krijgen een prominente plek binnen de watersport van Zeewolde en kan mogelijk als opstap dienen voor aspirant watersporters. De te ontwikkelende plannen versterken de aantrekkingskracht van Zeewolde. Samen met de watersportvereniging Zeewolde en de Coöperatie Gastvrije Randmeren wordt er maximaal ingezet op het bevaarbaar houden van het Wolderwijd en overige randmeren i.v.m. overlast van aanwezige fonteinkruid. Het Scoutinglandgoed heeft een goede ontsluiting, ook bij grote evenementen. Inzet op randmerengebied promotie, samen met inwoners en lokale ondernemers.

Koopzondag

Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een zevende dag om te rusten.

We zien daarnaast dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. 12% van de winkeliers in Zeewolde verwacht een omzetverlaging bij verdere uitbereiding van de openingstijden op zondag. Ook geven winkeliers in Zeewolde aan hun medewerkers te dwingen om op zondag te werken. Wat de ChristenUnie betreft een onwenselijke ontwikkeling. De ChristenUnie is daarom geen voorstander van uitbreiding van het aantal koopzondagen.

De huidige regeling van zondagsopenstelling van winkels wordt gehandhaafd.

Gezonde agrarische sector

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst.

Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector. De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt
daaraan krijgen landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme etc. Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap. Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer. Supermarkten worden gestimuleerd regionale producten te verkopen. Indien dit onvoldoende tot stand komt wordt de mogelijkheid van een lokaal verkooppunt voor regionale producten onderzocht. Hier kunnen regionale producenten hun producten aanbieden.