Algemene Beschouwingen 2018

Raadsleden 2018.JPGdonderdag 01 november 2018

Meneer de voorzitter, leden van de raad,

In tegenstelling tot de vorige algemene beschouwingen die ik heb mogen houden wil ik deze keer beginnen met een toepasselijk Bijbelvers. Ik denk een vers dat veel mensen zullen kennen. Het luidt “wat u zaait, zal u oogsten”. Hoewel dit in de praktijk vaak als negatieve waarschuwing wordt gebruikt, is het in essentie niets meer dan een beknopte uitleg van een mooie natuurwet. Zodra men een zaadje plant en de juiste elementen aanwezig zijn, begint het te groeien en plukt men daar de vruchten van. Ook de gemeenteraad van Zeewolde en het college zou ik langs deze natuurwet willen leggen en een ieder de vraag willen stellen: “Wat gaan wij zaaien de komende vier jaar? En wat brengt de oogst?”

De basis van wat we willen zaaien is gelegd in een coalitieakkoord ‘een schone toekomst’ en de realisatieagenda die hiervan is afgeleid. Ik wil benadrukken dat wat er ligt geen dichtgetimmerd akkoord is maar, zoals in de inleiding van het coalitieakkoord ook is aangegeven, het betreft een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dit laatste was ook onze wens en hadden we in ons verkiezingsprogramma opgenomen. Daarom nodigen we alle partijen uit om een actieve rol te spelen en invloed op het beleid uit te oefenen.

Algemeen
Een mooi gezegde die zijn oorsprong in de Bijbel heeft is ‘je zegeningen tellen’.  Daar willen we dan ook mee beginnen. In Zeewolde gaat er veel goed. Vrijwilligers zijn overal actief, veel inwoners zijn tevreden en financieel staat de gemeente er goed voor. Woonwijken zijn ruim en divers opgezet en we kunnen genieten van een prachtig strand en bos binnen loopafstand. We hebben mooie sportvoorzieningen en we gaan binnenkort beginnen met de gemeentelijke nieuwbouw van het zwembad en de renovatie van de sporthal het Baken.
Tegelijk zijn er ook zorgpunten. Vallen er bij de decentralisaties geen mensen buiten de boot en hoe krijgen we de jeugdzorg op orde. Ook zijn in onze samenleving normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. Ook de grote groep arbeidsmigranten plaatst Zeewolde voor een uitdaging evenals de integratie van nieuwe Nederlanders. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen soms, zoals aangegeven, tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven, staat meer ter discussie dan ooit. De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een dorp waar het niet gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak.

Modern bestuur
Het belang dat we aan draagvlak hechten, en een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma, is verwoord als ‘Modern bestuur’. We gaan inzetten, voorafgaand aan de beleidsvorming in de raad, op het meedenken van inwoners, bedrijven, organisaties, etc. Dus als het even kan niet meer uitgestippeld beleid ter inspraak aan betrokken partijen voorleggen maar eerst met de partijen in gesprek. Juist als er tegengestelde belangen zijn. Het is daarbij wel van groot belang dat duidelijk is wat de ruimte van de participatie is, juist ook om teleurstelling te voorkomen en we anders alleen de wrange vruchten zullen oogsten. Ook is onze fractie er zich van bewust dat, juist als er tegengestelde belangen zijn, het de verantwoordelijkheid van de raad blijft om de belangen af te wegen en knopen door te hakken.

Toekomstvisie Zeewolde
Als ik door de jongste wijk van Zeewolde, de Polderwijk, fiets dan kan ik daarvan genieten. Veel verschillende type woningen, het wordt geen moment saai. Ook de door Zeewolde gehanteerde mix tussen goedkoop, middel en dure woningen zorgen wat ons betreft voor een toekomstbestendige wijk. Ook achter de Dekamarkt wordt volop gebouwd en inmiddels is  gestart met de aanleg van het Havenkwartier.  Maar wat als de Polderwijk klaar is? Is Zeewolde dan af? Om op deze vragen een antwoord te krijgen gaan we een toekomstvisie voor Zeewolde opstellen. Hoe ziet Zeewolde er over 20 jaar uit? Willen we in Zeewolde echt doorgroeien naar 40.000 inwoners of verliezen we dan onze belangrijke kernwaarden wonen, water en welzijn? Welke voorzieningen zijn belangrijk en wat hebben we daarvoor nodig? Voor de ChristenUnie is in ieder geval groei geen doel op zich. We vragen ons bijvoorbeeld af of een Zeewolde met 40.000 inwoners nog wel het door veel inwoners gewaardeerde dorpse karakter houdt. In ieder geval is het goed dat we hierover met de inwoners in gesprek gaan en wij ben benieuwd naar de uitkomsten!

Sociaal Domein
De ChristenUnie ziet het als een opdracht om iedereen in de samenleving zoveel mogelijk mee te laten doen. Een ruimhartig, sociaal én doelgericht vangnet moet ervoor zorgen dat mensen aan boord worden gehouden. Omzien naar elkaar is wat ons betreft een essentieel onderdeel van onze toekomstvisie en daarbij een voluit Bijbelse boodschap! We zijn daarom ook blij dat de hele raad in september heeft ingestemd met het instellen van een bestemmingsreserve van ruim 5 miljoen euro als dekking voor de transformatie en maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein. Dit geld kan gebruikt worden voor de tekorten die er zijn in de uitgaven en voor de transformatie zelf. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat er daarbij ruimte moet zijn voor initiatieven uit, en inzet door de samenleving. Juist waarbij steeds meer een beroep wordt gedaan op de participatiemaatschappij moet de gemeente dergelijke initiatieven ondersteunen in brede zin en denken vanuit kansen in plaats van onmogelijkheden. Als ik even terug denk aan het zaaien waarmee ik mijn verhaal begon ben ik wel benieuwd naar de vruchten van het zaaigoed zeg maar de ruim 5 miljoen euro die we de komende raadsperiode gaan inzetten. Ik zou het college willen vragen om jaarlijks een tussenstand te krijgen. Zijn de maatregelen die zijn genomen efficiënt en effectief geweest?

Ouderen in Zeewolde
Voorzitter, tijdens de verkiezingen heb ik aangegeven dat, als wij vinden dat het goed met Zeewolde gaat, wij daarbij in eerste instantie niet denken aan economische groei. Natuurlijk zijn werk en inkomen belangrijk, maar waar het om gaat is hoe we in Zeewolde naar elkaar omzien. Wij vinden het onvoorstelbaar dat uit een onderzoek van de GGD blijkt dat bijna de helft van de senioren in Zeewolde eenzaam tot zeer eenzaam is. Wij zijn dan ook blij dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat we ons tot doel hebben gesteld dat alle ouderen boven de 75 jaar in beeld zijn. Ik zou graag van het college horen hoe wij hierin worden meegenomen. Kunnen we een jaarlijkse stand van zaken krijgen met hierin hoe het met de doelstelling is gesteld?

Sport en recreatie
Naar onze overtuiging zijn sport en recreatie belangrijk voor ons allen. Gelukkig zijn we een dorp waar hiertoe veel mogelijkheden zijn. We blijven inzetten op het breed stimuleren van sport en dat dit bereikbaar blijft voor alle doelgroepen. Het is daarbij ook goed om in de realisatie agenda te lezen dat er grotere aandacht komt voor ongeorganiseerd sporten en bewegen in de openbare ruimte en dat de focus niet alleen komt te liggen op sport, maar ook op een gezonde en vitale leefstijl. Ook is de ChristenUnie tevreden dat er overeenstemming is over de toekomst van ons zwembad. Daarbij komt er extra aandacht voor duurzaamheid. Ook bestaan er in Zeewolde volop mogelijkheden om te recreëren, ook als je er niet zoveel geld aan kunt of wilt uitgeven.  Een fantastisch strand, mooie bossen en volop gelegenheid om mooie fietstochten te maken. Ook zal de ontwikkeling van de Tulp worden afgerond en wordt er een mooi strand aangelegd bij de Polderwijk.

Duurzaamheid
Het brede begrip duurzaamheid is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met klimaatverandering. Ik las dat 97% van de wetenschappers het erover eens is dat de huidige klimaatveranderingen door de mens worden veroorzaakt. Het is hierin geen vijf voor twaalf, maar drie over twaalf. De gevolgen lijken in Nederland op het eerste gezicht mee te vallen, maar het blijkt dat de temperatuur in Nederland harder stijgt dan mondiaal. Wereldwijd is de temperatuur met 0,8 graden gestegen maar in Nederland is de temperatuur veel harder gestegen met zo’n 1,7 graden. Dit heeft u afgelopen zomer allemaal kunnen ervaren. Een ander duidelijk kenmerk is de toename van extreme neerslag. Hoe wij met de aarde omgaan heeft voor de ChristenUnie alles te maken met Rentmeesterschap. We moeten er alles aan doen dat de ons gegeven leefomgeving ook bewoonbaar blijft voor toekomstige generaties. We zijn daarom blij dat er substantieel geld wordt gereserveerd om de ontwikkeling op het gebied van energietransitie te faciliteren. Ook is het goed om te lezen dat duurzaamheid als integraal vraagstuk wordt gezien en zien wij uit naar de behandeling van het Uitvoeringsplan energie dat in december in de Raad zal worden behandeld. Dan nog even terugkomend op de stijgende temperaturen.
De onlangs aan de raad gepresenteerde stresstest liet zien dat nieuwe woonwijken significant warmer zijn dan wijken met grote bomen. Wij willen dan ook een motie indienen die aanzet tot meer schaduwrijke plekken in Zeewolde en het nieuw aan te leggen strand.

Motie Groene Oase
De raad van de gemeente Zeewolde, in vergadering bijeen op 1 november 2018,
Constaterende dat:
• De uitgevoerde klimaat stresstest in Zeewolde laat zien dat de nieuwe woonwijken significant warmer zijn dan wijken met grote bomen
• Er door klimaatsverandering hittegolven vaker zullen gaan voorkomen
Overwegende dat:
• Het voor mensen op een hete dag in de schaduw goed toeven is 
• Gezinnen met jonge kinderen ouderen en kwetsbare mensen op een hete dag graag buiten zijn
• Het onder een boom op een hete dag zo’n 10 tot 15 graden koeler is
Verzoekt het college:
• Te onder zoeken of er, en waar, in de wijken behoefte is aan schaduwbossen met snelgroeiende bomen en enkele voorzieningen zoals picknicktafels of bankjes
• In de ontwikkelende nieuwe woonwijken dit in integraal mee te nemen in het ontwerp
• Op de bestaande en nieuwe standen enkele schaduwrijke plekken d.m.v. bomen te realiseren
En gaat over tot de orde van de dag

Voorzitter, dan wil ik afsluiten met de wens dat we de komende jaren verder werken aan een duurzame samenleving, waar voor iedereen een plek is, iedereen mee doet en je gezien bent.

Fractie ChristenUnie
Erik van der Beld, Harry Hübbers en Ernst Bron

« Terug