Amendement en verklaring geen bedenkingen zonnepark Groenewoudse weg zijn aangenomen

Stukje braakliggend gebied.pngdonderdag 07 november 2019

Het raadsvoorstel van donderdag 7 november, waarin gevraagd wordt een verklaring van geen bezwaar op Zonnepark Groenewoudseweg, heeft de gemoederen in Zeewolde flink beziggehouden. Dit was te lezen in de krant en kwam terug op de sociale media. Fijn om te merken dat het dorp begaan is met de natuur!

Er kon een petitie worden getekend tegen het raadsvoorstel, omdat 7,5ha bos zou moeten worden gekapt voor het zonnepark. Dit is echter niet het geval. Op het terrein van 10ha staat geen bos, het is begroeid met riet en bramen.

ChristenUnie Zeewolde legt graag uit waarom zij instemt met het voorstel.
In Flevoland wordt gewerkt aan plannen voor duurzame energieopwekking. Een van de plannen is dat de Provincie Flevoland de 1e fase van “zon op land” heeft vrijgegeven. Dat houdt in dat 500ha van de 1000ha zon op land in Flevoland wordt gerealiseerd.
Er wordt gerekend dat er uiteindelijk 1/3 op land en 2/3 op daken wordt gerealiseerd, omdat alleen zonnepanelen op daken niet voldoende is.

In december 2018 is door de raad besloten dat van de eerdergenoemde 500ha, 95ha grondgebondenzon Zeewolde voor haar rekening neemt, met de toezegging dat er een zonneladder moest worden vastgesteld om te bepalen in welke volgorde grond ter beschikking wordt gesteld. De raad heeft in februari 2019 unaniem de zonneladder vastgesteld. De 1e trede is op niet-landbouwgrond, de 2e trede is, onder voorwaarde, op landbouwgrond.

ChristenUnie Zeewolde is zeer terughoudend met zonnepanelen op landbouwgrond, omdat dit de voedselproductie raakt. In Flevoland beschikken wij over een van de productiefste akkerbouwgronden van de wereld. Elke hectare die verdwijnt dient elders op de wereld in veelvoud gecompenseerd te worden.

De verdeling die is afgesproken is als volgt:
• 70ha op niet landbouwgrond;
• 25ha als test op landbouwgrond.

Om hieraan invulling te geven zijn marktpartijen, waaronder Staatsbosbeheer uitgedaagd om op niet landbouwgrond zonneparken te gaan realiseren. We zijn positief verrast door het grote animo voor het realiseren van zonneparken op niet landbouwgrond. Voor de tender die SBB heeft uitgeschreven waren meer dan 20 inschrijvers geïnteresseerd, terwijl het aanleggen van zonneparken op landbouwgrond voor een ontwikkelaar makkelijker en goedkoper is.

Staatsbosbeheer heeft, om een zonnepark van 7,5 ha aan de Groenewoudseweg te realiseren, een projectafwijkingsprocedure nodig, omdat het niet past in ons huidige bestemmingsplan.

De Structuurvisie uit 2012 spreekt over de ontwikkel-as: natuur, extensieve woonbebouwing, kleinschalige recreatie en bijzondere vestigingen voor dit gebied (het idee voor een zonnepark bestond toen nog niet). Voor deze ontwikkel-as blijkt geen belangstelling en daardoor blijft dit een ‘braakliggend’ terrein met riet en bramen.

ChristenUnie Zeewolde stemt positief in om de volgende overwegingen:

 • er is geen belemmering van de groei van ons dorp (omgevingsvergunning is voor max 25 jaar);
 • deze aansluiting op het net heeft geen invloed voor het aansluiten van zon op landbouwgrond of andere projecten;
 • doel Staatsbosbeheer: beheren, beleven en duurzaam benutten (bijna dezelfde als de ChristenUnie) willen wij graag ondersteunen;
 • voor de duidelijkheid de ChristenUnie staat kritisch tegenover zon op landbouwgrond, omdat dit uiteindelijk de wereldvoedselproductie raakt;
 • dit plan is voor ons landschappelijk aantrekkelijk en is ‘tijdelijk’, er wordt geen natuur onttrokken, wij denken zelfs dat deze wordt verrijkt;
 • natuur is niet 100% bos, hierin hebben open stukken juist een meerwaarde (denk aan roofvogels en andere vegetatie).
  60% van het perceel wordt benut, 40% niet;
 • meer educatie en recreatie;
 • bijdrage aan meer biodiversiteit;
 • de raad heeft de voorkeur voor grondgebonden zon op niet landbouwgrond en dit past in de visie ‘ruimtelijke inpassing grondgebonden zon’.
 • Het is voor ChristenUnie Zeewolde een belangenafweging, duurzame energie opwekken voor een betere toekomst (denk hierbij aan het rentmeesterschap) en om die reden een zonnepark in een groene zone toestaan.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20191107.08b Verklaring van geen bedenkingen zonnepark_landschappelijk inpassingsplan.pdf6,8 MBapplication/pdfdownload
brief Gemeente Zeewolde def (1).pdf41,2 kBapplication/pdfdownload
Griffie.pdf447,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug